Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Share on facebook
Udostępnij

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

Priorytet IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
Działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych”.

Nazwa projektu:
„Rozwój atrakcyjnie turystycznych miejsc poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku”.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 205983,05 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 242 333,00 zł
Całkowita wartość projektu: 288 492,10 zł
Poziom dofinansowania: 84%
Planowana data zakończenia operacji: 06/2020
Data podpisania umowy: 24 lipca 2019 roku

Cel operacji:
Wzrost atrakcyjności turystycznej terenów rybackich poprzez realizację inwestycji budowy parkingu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, wraz z infrastrukturą i wyposażeniem przeznaczonym na użytek publiczny.

Przedmiotowa operacja polega na :
• budowie parkingu na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drezdenko. Inwestycja obejmuje wykonanie miejsc parkingowych dla 19 samochodów osobowych w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych.
• zakupie tablicy multimedialnej informującej o bazie turystycznej i historycznej związanej z dziedzictwem kulturowym oraz działalnością rybacką. Zawierająca opisane, oznaczone na mapie, szlaki turystyczne i rowerowe, łowiska i najważniejsze akweny wodne w gminie Drezdenko.
• Postawieniu wiaty dla rowerów.

Zakres przedmiotowy inwestycji poprawi dostępność mieszkańców gminy Drezdenko oraz osób przyjezdnych, turystów odwiedzających Gminę nie tylko do miejsc parkingowych na trasie turystycznie wykorzystywanej przez cyklistów z różnych rejonów Polski, ale również przyczyni się do lepszego wykorzystania szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Z uwagi na fakt, iż w efekcie wdrożenia operacji zostaną wykorzystane atuty środowiska gminy Drezdenko, dostępność do ścieżek rowerowych, leśnych, edukacyjno – zdrowotnych w tzw. „Lasku Miejskim”, poprawi atrakcyjność turystyczną, wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego i przyczyni się do rozwoju okolicznych gospodarstw, hoteli oferujących miejsca noclegowe. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, będzie dostosowana do osób niepełnosprawnych. Z infrastruktury oraz z efektów rzeczowych projektu będą korzystać grupy defaworyzowane, w tym dzieci i młodzież, dla których wybudowany parking wraz z wiatą na rowery – stanowić będzie miejsce spotkań odpoczynku i przemierzania kolejnych kilometrów szlakami turystycznymi – zwiedzając kolejne ciekawe zakątki obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej.
W związku z realizacją projektu – obszar stanie się atrakcyjniejszym miejscem zarówno dla mieszkańców, turystów i osób odwiedzających gminę Drezdenko, którzy stanowią bardzo liczną grupę i są ważnymi uczestnikami ruchu turystycznego, ale również dla mieszkańców obszaru RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Poprzez kompleksowe roboty budowlane obiekt będzie optymalnie dostosowany do funkcji i do warunków technicznych oraz nadane zostaną mu nowe funkcje: społeczne, rekreacyjne, które na dzień dzisiejszy nie są realizowane.
Ponadto projekt przyczyni się do aktywizacji lokalnego społeczeństwa – z uwagi na zapewnienie miejsc postojowych w Szpitalu w bezpośrednim sąsiedztwie, na którym znajduje się skwer zieleni i ławeczki, dzięki już istniejącej małej architekturze – miejsce w którym powstanie dodatkowo parking oraz zamontowana zostanie wiata na rowery i umiejscowiony na ścianie podświetlany ekran – będzie doskonałą okazją do odbywania spotkań z pacjentami Szpitala, aktywizowania pacjentów z Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.


02.04.2020
Nowy parking na terenie szpitala w Drezdenku.

Rozpoczęła się budowa parkingu przed drezdeneckim szpitalem. Jak wcześniej informowaliśmy zaprojektowano 19 miejsc parkingowych, z czego 8 będzie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. To kolejny krok szpitala w kierunku pacjentów i osób odwiedzających drezdenecką lecznicę. Projekt budowy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 242.333,00 zł, co stanowi aż 84 % całości kosztów inwestycji szacowanej na 288.492,10 zł. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4 , tj. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych Lokalnej Grupy Działania w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. W okresie około 5 tygodni parkowanie przed szpitalem może być utrudnione, za co przepraszamy. Chwilowe niedogodności zrekompensuje przyszły nowy parking, który z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort zarówno pracowników, pacjentów, jak i gości korzystających z usług naszego szpitala.

20.04.2020
Nowy parking na terenie szpitala w Drezdenku – fotorelacja z budowy
Prace przebiegają planowo, termin zakończenia robót jest przewidziany na 4 maja.

27.04.2020
Nowy parking na terenie szpitala w Drezdenku – fotorelacja z budowy
Budowa parkingu na terenie szpitala zmierza ku końcowi. Prace na budowie są realizowane terminowo i profesjonalnie przez wykonawcę robót – firmę Pana Mariusza Maciążka z Sierakowa. Odbiór robót jest planowany na przyszły tydzień, a po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, parking będzie służył pracownikom, pacjentom i gościom szpitala.

08.05.2020
Nowy parking na terenie szpitala w Drezdenku – fotorelacja z budowy
Zakończyła się pierwsza część zadania inwestycyjnego obejmującego budowę parkingu oraz montaż wiaty rowerowej i tablicy multimedialnej. Złożono wymagane prawem dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inwestycja była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

10.06.2020
Nowy parking na terenie szpitala w Drezdenku – podziekowania
W terminie od 30 marca 2020 r. do 6 maja 2020 r. firma: Mariusz Maciążek, ul. Przedszkolna 34, 64-410 Sieraków, wykonała parking dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Roboty budowlane zostały zrealizowane terminowo, bez wad i w najwyższej jakości wykonania.

W dniu 10 czerwca br. firma Pana Mariusza Maciążka wykonała w prezencie dla naszego szpitala podbudowę z kostki betonowej w miejscu posadowienia w przyszłości wiaty rowerowej.

W imieniu zarządu szpitala, pracowników i gości korzystających z parkingu, a w przyszłości z wiaty rowerowej, składamy Panu Mariuszowi Maciążkowi serdeczne podziękowania za życzliwość i okazaną nam pomoc.

30.06.2020
W dniu 30 czerwca br. na terenie nowo wybudowanego parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Drezdenku zamontowano wiatę na rowery, która w wydzielonej części posiada pomieszczenie przeznaczone na posadowienie w przyszłości interaktywnej tablicy multimedialnej z informacjami dla mieszkańców Drezdenka i turystów o historii oraz atrakcjach turystycznych, a w szczególności o ścieżkach rowerowych i spacerowych oraz akwenach i ciekach wodnych dla sportów i rekreacji wędkarskiej.Zarówno parking jak i wiata, a w niedalekiej przyszłości tablica multimedialna, są częściami zadania inwestycyjnego pn. ROZWÓJ ATRAKCYJNIE TURYSTYCZNYCH MIEJSC POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WYPOSAŻENIEM NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W DREZDENKU, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 242.333 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz środków budżetowych samorządu Województwa Lubuskiego .”

Skip to content