Certyfikaty ISO

Certyfikaty jakości dla Szpitala w Drezdenku

Świadczenie usług na wysokim poziomie w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zapewniającej spełnienie oczekiwań pacjentów i wpływających na poprawę zdrowia – polityka jakości – najważniejszy dokument we wdrożonym systemie zarządzania jakością w szpitalu Powiatowym w Drezdenku.

Osiągnięcie polityki jakości nie jest możliwe  bez zaangażowania całego personelu w realizację celów jakościowych, które dotyczą między innymi podnoszenia jakości we wszystkich obszarach działalności medycznej, ciągłego doskonalenia i poprawy standardów świadczonych usług diagnostycznych i medycznych, dążenia do lepszej organizacji pracy i dostosowania infrastruktury do obowiązujących wymagań prawnych.

Przygotowanie do procesu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku – zgodnego z normą ISO 9001:2008 rozpoczęło się w listopadzie 2011 roku. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie auditu wstępnego, w trakcie którego określono słabe i mocne strony, wyznaczając  jednocześnie kierunki, jakie należy podjąć aby wdrożyć w szpitalu system zgodny z wymaganiami. Powołano zespół ds. wdrożenia systemu zarządzania jakością w skład którego weszli: z-ca Dyrektora ds. medycznych lek. med. Piotr Dębicki, Naczelna Pielęgniarka – Justyna Podgórna – Kuchowicz, Pielęgniarka Epidemiologiczna – Katarzyna Kurłowicz, Specjalista ds. Logistyki Anita Zalewska. Przewodniczącą zespołu została Anna Oźminkowska – Pełnomocnik Prezesa ds. SZJ. Powołano również zespół 18 auditorów wewnętrznych. Przez okres ponad 8 miesięcy zespół ds. wdrożenia przygotował procedury systemowe i procedury medyczne. Auditorzy wewnętrzni brali czynny udział w przeprowadzaniu auditów wewnętrznych oraz auditów przeprowadzanych przez ekspertów zewnętrznych we wszystkich komórkach szpitala.

W lipcu 2012 roku odbył się audit certyfikacyjny przez jednostkę zewnętrzną Germanischer Lloyd Polen – Oddział w Warszawie w zakresie  potwierdzenia przygotowania do certyfikacji i spełnienia wymagań normy.

Szpital przeszedł pozytywnie audity zewnętrzne otrzymując certyfikaty w zakresie:

1. Świadczenia zdrowotne obejmujące: wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjną opiekę zdrowotną, rehabilitację medyczną, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne i promocję zdrowia.

2. Realizację usług medycznych świadczonych przez ratownictwo medyczne.

Certyfikaty ważne są do 2015 roku, corocznie realizacja działań poauditowych i utrzymanie systemu zgodnego z normą będzie nadzorowane przez jednostkę  zewnętrzną.

Uzyskanie certyfikatów to niewątpliwie duże osiągnięcie szpitala w jego funkcjonowaniu, należy zaznaczyć, iż nie byłoby możliwe gdyby nie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników szpitala.

Posiadanie certyfikatu przez szpitale staje się wymaganiem w zakresie kontraktowania usług medycznych. Ponadto ma istotne znaczenie w kontekście ubezpieczenia szpitala od niepożądanych zdarzeń medycznych. Należy podkreślić, iż posiadanie certyfikatu to przede wszystkim ciągłe dążenie do spełnienia wymagań i oczekiwań pacjentów, klientów (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz innych zainteresowanych stron.

Najważniejszymi wymiernymi korzyściami w ramach wdrożonego systemu zarządzania jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez szpital, poprawa organizacji pracy poprzez usprawnienie i optymalizację procesów zarządzania, zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa działania. Posiadanie systemu zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001: 2008 – to również umożliwienie placówce długofalowego rozwoju poprzez wymóg ciągłego doskonalenia działań, które są monitorowane przez audity wewnętrzne i zewnętrzne.

Opracowała: Anna Oźminkowska
Pełnomocnik Prezesa ds. SZJ

Certyfikat ISO
Certyfikat ISO
Certyfikat ISO
Certyfikat ISO
Certyfikat ISO