Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie (dalej: Szpital) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko;
 2. Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) w Szpitalu Powiatowym jest:
  Ewa Rudnicka. Dane kontaktowe IOD:  
  e-mail: rodo@szpital-drezdenko.pl
  957637793
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych medycznych Szpitala (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w 5-11 RODO. Szpital utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych.  Dane są przechowywane i archiwizowane zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz wewnętrznymi uregulowaniami Szpitala (Regulamin archiwum dokumentacji medycznej).
 1. Szpital pozyskał Pani/Pana dane osobowe:
 • w następstwie zarejestrowania się Pani/Pana jako Pacjenta w Szpitalu lub jako przedstawiciela ustawowego/opiekuna Pacjenta Szpitala (dane medyczne),
 • w przypadku dodatkowego, dobrowolnego wyrażenia przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przekazywania informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala (dane marketingowe).
 1. Pani/Pana dane medyczne przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. d oraz art.9 ust.2 litery c, h, i, j RODO jedynie w celach niezbędnych do świadczenia usług zapewnienia opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 2. W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla procesu leczenia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i zautomatyzowany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Szpital nie prowadzi automatycznego profilowania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane medyczne mogą być udostępniane:
 • instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,
 • podwykonawcom Szpitala w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • innym placówkom medycznym w celu zapewnienia Pani/Panu odpowiedniej jakości, ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej,
 • firmom informatycznym obsługującym i serwisującym systemy teleinformatyczne Szpitala zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • firmom serwisującym sprzęt medyczny zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane marketingowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Pani/Pana zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych pacjentów.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Szpital Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
 1. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. W Szpitalu, dla zapewnienia bezpieczeństwa, działa oznakowany system monitoringu obejmujący ciągi komunikacyjne. Do danych z systemu mają dostęp wyłącznie pracownicy posiadający stosowne upoważnienie.
 3. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content