Modernizacja

image003

Projekt „Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku

Priorytet IV w ramach LRPO Województwa Lubuskiego „Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej”
Działanie 4.1.”Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia”
Poddziałanie 4.1.1 „Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia”
Całkowita wartość projektu: 11 346 037,13 PLN

Wartość dofinansowania:
- dofinansowanie  w ramach LRPO:  5 388 233,03 PLN
- Powiat Strzelecko – Drezdenecki: 5 837 804,10 PLN
- SPZOZ w Drezdenku 120.000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 5 listopad 2007 r. – 28 grudnia 2010 r.
Data podpisania umowy: 24 lipca 2009 roku

Projekt „Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku” jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim. Projekt modernizacji SPZOZ w Drezdenku ma za zadanie dostosować pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku z póź. zmianami w sprawie wymagań, jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Realizacja projektu wynika ze zmiany obecnej zabudowy szpitala, która  jest chaotyczna, mocno zdywersyfikowana stylistycznie, konstrukcyjnie i wysokościowo. Część budynków jest w złym stanie technicznym, o dużym stopniu zużycia technicznego i

funkcjonalnego.

Dodatkowo funkcjonowanie Szpitala utrudnia brak komunikacji bezpośredniej pomiędzy pawilonem wielofunkcyjnym a pozostałymi budynkami. Stan ten powoduje znaczne pogorszenie świadczonych usług medycznych dla pacjentów chociażby w zakresie transportu wewnątrz Szpitala. Potrzeba wykonania badań RTG lub udania się do laboratorium wymaga przemieszczania się pomiędzy budynkami, dodatkowo brak wind powoduje kolejne niedogodności zarówno dla pacjentów jak i personelu Szpitala. Sytuacja taka jest szczególnie uciążliwa w okresie jesienno – zimowym. Dotychczasowy stan infrastruktury SPZOZ w Drezdenku powodował następujące niedogodności: konieczność przemieszczania pacjentów pomiędzy budynkami Szpitala drogami zewnętrznymi, wysokie koszty eksploatacyjne budynków, niska jakość usług medycznych, wydłużony czas leczenia, trudność w utrzymaniu czystości ze względu na konieczność przemieszczania pacjentów drogami na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Te niedogodności spowodowały, iż samorząd Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego zlecił opracowanie dokumentacji na dostosowanie szpitala zgodnie z obowiązującymi wytycznymi unijnymi. Projekt „Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku” został umieszczony na Indykatywnej Liście Inwestycyjnej Województwa Lubuskiego  w ramach LRPO.  Przedmiotem inwestycji realizowanej ze środków unijnych jest przebudowa części istniejącego pawilonu wielofunkcyjnego oraz budowa nowego tzw. Budynku B – łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami A i C. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług, dzięki umiejscowieniu oddziałów w jednym kompleksie szpitalnym, połączonych drogami wewnętrznymi oraz podniesie komfort pobytu pacjenta. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi remont i przebudowa części parteru istniejącego pawilonu wielofunkcyjnego, celem umieszczenia tam Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę istniejących budynków, w którym obecnie znajduje się ginekologia oraz rozbiórkę budynku, w którym mieści się Oddział Rehabilitacyjny. Poza tym w realizowanej inwestycji powstanie podjazd dla karetek, zbudowane zostaną pomocnicze obiekty techniczne: nowe drogi komunikacji wewnętrznej, nowy wjazd na działkę oraz przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Zdjęcie z lotu ptaka nowego Szpitala w Drezdenku. Termin zakończenia grudzień 2010 roku. Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach LRPO oraz środków Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego i środków własnych szpitala

Wizualizacja frontu Szpitala w Drezdenku

Zdjęcie Szpitala z lotu ptaka

Tablica
Fot. Saturnin Nowak