Parking

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

Priorytet IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
Działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych”.

Nazwa projektu:
„Rozwój atrakcyjnie turystycznych miejsc poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku”.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 205983,05 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 242 333,00 zł
Całkowita wartość projektu: 288 492,10 zł
Poziom dofinansowania: 84%
Planowana data zakończenia operacji: 06/2020
Data podpisania umowy: 24 lipca 2019 roku

Cel operacji:
Wzrost atrakcyjności turystycznej terenów rybackich poprzez realizację inwestycji budowy parkingu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, wraz z infrastrukturą i wyposażeniem przeznaczonym na użytek publiczny.

Przedmiotowa operacja polega na :
• budowie parkingu na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drezdenko. Inwestycja obejmuje wykonanie miejsc parkingowych dla 19 samochodów osobowych w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych.
• zakupie tablicy multimedialnej informującej o bazie turystycznej i historycznej związanej z dziedzictwem kulturowym oraz działalnością rybacką. Zawierająca opisane, oznaczone na mapie, szlaki turystyczne i rowerowe, łowiska i najważniejsze akweny wodne w gminie Drezdenko.
• Postawieniu wiaty dla rowerów.

Zakres przedmiotowy inwestycji poprawi dostępność mieszkańców gminy Drezdenko oraz osób przyjezdnych, turystów odwiedzających Gminę nie tylko do miejsc parkingowych na trasie turystycznie wykorzystywanej przez cyklistów z różnych rejonów Polski, ale również przyczyni się do lepszego wykorzystania szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Z uwagi na fakt, iż w efekcie wdrożenia operacji zostaną wykorzystane atuty środowiska gminy Drezdenko, dostępność do ścieżek rowerowych, leśnych, edukacyjno – zdrowotnych w tzw. „Lasku Miejskim”, poprawi atrakcyjność turystyczną, wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego i przyczyni się do rozwoju okolicznych gospodarstw, hoteli oferujących miejsca noclegowe. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, będzie dostosowana do osób niepełnosprawnych. Z infrastruktury oraz z efektów rzeczowych projektu będą korzystać grupy defaworyzowane, w tym dzieci i młodzież, dla których wybudowany parking wraz z wiatą na rowery – stanowić będzie miejsce spotkań odpoczynku i przemierzania kolejnych kilometrów szlakami turystycznymi – zwiedzając kolejne ciekawe zakątki obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej.
W związku z realizacją projektu – obszar stanie się atrakcyjniejszym miejscem zarówno dla mieszkańców, turystów i osób odwiedzających gminę Drezdenko, którzy stanowią bardzo liczną grupę i są ważnymi uczestnikami ruchu turystycznego, ale również dla mieszkańców obszaru RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Poprzez kompleksowe roboty budowlane obiekt będzie optymalnie dostosowany do funkcji i do warunków technicznych oraz nadane zostaną mu nowe funkcje: społeczne, rekreacyjne, które na dzień dzisiejszy nie są realizowane.
Ponadto projekt przyczyni się do aktywizacji lokalnego społeczeństwa – z uwagi na zapewnienie miejsc postojowych w Szpitalu w bezpośrednim sąsiedztwie, na którym znajduje się skwer zieleni i ławeczki, dzięki już istniejącej małej architekturze – miejsce w którym powstanie dodatkowo parking oraz zamontowana zostanie wiata na rowery i umiejscowiony na ścianie podświetlany ekran – będzie doskonałą okazją do odbywania spotkań z pacjentami Szpitala, aktywizowania pacjentów z Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.