Termomodernizacja

image003

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków szpitalnych w SPZOZ w Drezdenku”

Całkowita wartość projektu: 1 561 183,07 PLN
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 1 328 591,68 PLN
Poziom dofinansowania: 85%

Projekt termomodernizacji stanowi kontynuację projektu kompleksowej modernizacji budynków szpitala, który jest realizowany obecnie. Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim z konieczności poprawy warunków w jakich wykonywane są usługi lecznictwa zamkniętego w szpitalu oraz wynika z  kosztów, jakie szpital ponosi w skali roku na ogrzewanie budynków. Przeprowadzony audyt energetyczny zakłada, że dzięki realizacji inwestycji koszty ogrzewania spadną o około: budynek przychodni – 24.65%, budynek oddziału wewnętrznego – 31.46%, budynek wielofunkcyjny – 24.62%.

Ponadto stan stolarki okiennej w budynkach jest zły, wymagał natychmiastowej wymiany. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, ZOZ-y muszą dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagań obowiązujących w przepisach do dnia 31 grudnia 2012 r.

Potrzeba realizacji projektu termomodernizacji wynika również ze złego stanu technicznego obiektów, co przekłada sie na poziom świadczonych usług medycznych oraz komfort pobytu pacjenta w budynkach szpitalnych. Ściany zewnętrzne mają wysokie współczynniki przenikania ciepła przez przegrody, wynika to z rodzaju materiałów użytych podczas budowy obiektów szpitalnych oraz małej grubości ścian. Wysokie straty energii przekładają sie na koszty funkcjonowania szpitala i na jego kondycję finansową.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja trzech budynków szpitalnych: budynku przychodni, budynku wielofunkcyjnego oraz budynku oddziału wewnętrznego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług, dzięki wymianie stolarki okiennej, wpłynie na efektywne wykorzystanie energii cieplnej, dzięki izolacji ścian zewnętrznych i stropodachów lub poddasza oraz poprawi komfort pobytu pacjenta. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej poprzez ograniczenie jej strat, a także podniesienie standardów życia Lubuszan poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawę jakości usług opiekuńczych, stacjonarnych i środowiskowych. Ponadto realizacja projektu przyczyni sie do obniżenia kosztów utrzymania budynków. W/w działania termomodernizacyjne wpłyną na obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej w budynkach natomiast nowa stolarka okienna oraz przeprowadzona izolacja ścian zewnętrznych, stropodachów i poddasza, pozwoli na zachowanie ciepła w budynkach, bez konieczności ich nieustannego i bezskutecznego dogrzewania. Wśród celów szczegółowych wymienić należy również dążenie do zmniejszenia kosztów remontu budynków, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, poprawę jakości usług medycznych, spadek kosztów utrzymania obiektów szpitalnych, skrócenie czasu leczenia, ograniczenie migracji ubezpieczonych.

Sporządziła: Anna Oźminkowska
z-ca Kierownika Działu Logistyki