Zamówienia Publiczne

-

Dostawa oprogramowania w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej  dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/17/2018wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 651686-N-2018 z dnia 22.11.2018; publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 22.11.2018 r.)
pobierz: ogloszenie o zamówieniu, BZP 651686-N-2018 data zamieszczenia 22.11.2018SIWZ data publikacji 22.11.2018dodatek nr 1, 6-8 do SIWZdodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 2a do SIWZdodatek nr 3 do SIWZdodatek nr 4 do SIWZdodatek nr 5 do SIWZdodatek nr 9 do SIWZ_integracja_Pixeldodatek nr 10 do SIWZ_Interfejs_rozszerzonej_wymiany_danych_AMMS-InfoMedicadodatek nr 11 do SIWZ_komunikaty HL7 w AMMS, InfoMedica_26_03_2018_v_4_48_03dodatek nr 12 do SIWZ wzór umowywzór umowy ppdo
wyjaśnienia, data publikacji 28.11.2018, zmiana dodatek nr 2 do SIWZ, zmiana dodatek nr 2a do SIWZ, zmiana dodatek nr 4 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie BZP 500284596-N-2018 z dnia 28.11.2018

wyjaśnienia (2), data publikacji 29.11.2018, zmiana (2) dodatek nr 4 do SIWZ, zmiana dodatek nr 3 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie BZP 500286169-N-2018 z dnia 29.11.2018

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 05.12.2018

-

Usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/US/15/2018

wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BIP z dnia 05.10.2018; publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 05.10.2018 r.)

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, data publikacji 09.11.2018