Zamówienia Publiczne

-

Dostawa ambulansu typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/1/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 514376-N-2018  z dnia 12.02.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 12.02.2018 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu 514376-N-2018, data publikacji 12.02.2018, SIWZ data publikacji 12.02.2018, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ

-

-