Zamówienia Publiczne

-

Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/1/2019, wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 506380-N-2019 z dnia 24.01.2019; publikacja na stronie internetowej Zamawiającego,
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 24.01.2019 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, data publikacji BZP z 24.01.2019 nr 506380-N-2019, SIWZ data publikacji 24.01.2019, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia, data publikacji 31.01.2019, zmiana dodatek nr 2 do SIWZ, wyjaśnienia _2_, data publikacji 31.01.2019, zmiana (2) dodatek nr 2 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540020141-N-2019, data publikacji 31.01.2019

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 06.02.2019

-