Zamówienia Publiczne

-

Robota budowlana w zakresie budowy rezerwowego źródła wody dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/RB/8/2019, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 581162-N-2019 z dnia 2019-08-01 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 01.08.2019 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP 581162-N-2019 z dnia 01.08.2019SIWZ data publikacji 01.08.2019, dodatek nr 1-4 do SIWZ, dodatek nr 5 do SIWZ; dokumentacja projektowa:  Branża elektrycznaBranża konstrukcyjnaBranża sanitarnaprzedmiaryzmiana

-