Zamówienia Publiczne

-

Robota budowlana w zakresie budowy parkingu dla samochodów osobowych na terenie  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku wraz z infrastrukturą techniczną, nr sprawy PCZSzp/PN/RB/1/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 505082-N-2020 z dnia 2020-01-24 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 24.01.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 505082-N-202 z dnia 24.01.2020 r.SIWZ data publikacji 24.01.2020dodatek nr 1-4 do SIWZdodatek nr 5 do SIWZprojekt budowlany

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 11.02.2020
-