Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Do zdrowia dobrego trzeba przedszkolaka mądrego

Share on facebook
Udostępnij

                               Wojewódzki Konkurs Plastyczny

             „Do zdrowia dobrego trzeba przedszkolaka mądrego”

                                       REGULAMIN

Codziennie spotykamy się z licznymi zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu. Postępująca urbanizacja niesie za sobą wiele zagrożeń, takich jak:  zmiany w środowisku naturalnym, wypadki, choroby zakaźne, nieprawidłowe odżywianie się, brak aktywności fizycznej, otyłość czy nałogi.

Jeśli to zauważasz, nie traktuj tego obojętnie, poddaj się refleksji…

Świat widziany Twoimi oczami kryje wiele przeżyć, obrazów i przemyśleń, które warto uchwycić. Dlatego sięgnij po kredki, farby lub pastele i zacznij malować.

ORGANIZATORZY:

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W DREZDENKU

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DREZDENKU

OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W DREZDENKU

 1. CELE KONKURSU:
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzegania higieny,
 3. budowanie wrażliwości społecznej poprzez kształcenie umiejętności w zakresie obserwacji życia społecznego, dostrzegania problemów i obiektywnego przedstawiania faktów,
 4. kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i porządek otoczenia,
 6. kształtowanie pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka,
 7. rozwój i prezentacja twórczości plastycznej dzieci.
 • UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz podlegającym edukacji wczesnoszkolnej, a także dla uczniów kształcenia integracyjnego i specjalnego z orzeczoną niepełnosprawnością.

 • KATEGORIE WIEKOWE:
 • Kategoria wiekowa: 5-latki
 • Kategoria wiekowa: 6-latki
 • Kategoria wiekowa: osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 18 roku życia)
 • ZASADY UCZESTNICTWA:
 • Technika prac dowolna (WYŁĄCZNIE PŁASKA !)
 • Format prac: minimum A3
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie (czytelnie)
 • Metryczka powinna zawierać:

-imię, nazwisko oraz wiek autora

-pełną nazwę placówki zgłaszającej pracę wraz z adresem

-imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego opiekuna zgłaszającego pracę dziecka

UWAGA

Do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią placówki.

Prace bez metryczki, bądź z niekompletnymi danymi nie wezmą udziału w konkursie.

Z każdej placówki prosimy o nadesłanie maksymalnie 15 prac.

 • Prace prosimy nadsyłać do dnia 10 Grudnia 2021r., na adres:

                                           PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DREZDENKU

                                   UL. KOPERNIKA 16

                                   66-530 DREZDENKO

                                    Z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY

 • OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

A)Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia

B) Jury ustala ilość nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

C) Jury podczas oceniania prac będzie zwracać uwagę na:

oryginalność pracy (samodzielność wykonania pracy, metody oraz estetykę)

-zgodność pracy z tematem konkursu

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ WERNISAŻ WYSTAWY ODBEDZIE SIĘ W GRUDNIU 2021R.

(O SZCZEGÓŁOWYM TERMINIE NAGRODZENI ZOSTANA POINFORMOWANI OSOBNYM ZAPROSZENIEM)

 • NADESŁANIE PRAC NA KONKURS JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻANIEM ZGODY NA POWIELANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEJ AUTORA (ORAZ OPIEKUNA), A TAKŻE NA WYKORZYSTANIE ICH WIZERUNKU W CELU MARKETINGOWYM I PROMOCYJNYM KONKURSU PRZEZ ORGANIZATORÓW.
 • Informacji na temat konkursu udziela koordynator: Katarzyna Jenek 797778516
Skip to content