Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Misja szpitala

Misją Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Drezdenku jest:

„Świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji- zapewniających spełnienie oczekiwań pacjentów i wpływających na poprawę ich zdrowia”

W realizacji swojej misji Zarząd Szpitala ustanowił cele jakościowe, którymi są:

 • zadowolenie pacjenta,
 • podnoszenie jakości we wszystkich obszarach działalności medycznej,
 • ciągłe doskonalenie i poprawa standardów świadczonych usług diagnostycznych i medycznych,
 • dążenie do poprawy organizacji pracy (nowoczesny sprzęt, wykwalifikowania kadra),
 • dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących wymagań prawnych.

Cele jakościowe realizowane są poprzez:
 • zaspakajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów poprzez poprawę warunków leczenia i opieki nad pacjentem,
 • dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno – leczniczym,
 • przestrzeganie i uszanowanie Praw Pacjenta,
 • doskonalenie organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie (podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników),
 • politykę inwestycyjną szpitala oraz pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania pozwalających na rozwój nowych technologii medycznych,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015.

Skip to content